Jaarverslag 2021

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). BsGW draagt zorg voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. Per 31-12-2021 werken 29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg samen in BsGW.

 

Verantwoording

Overeenkomstig artikel 18, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW, biedt het Dagelijks Bestuur jaarlijks, gelijktijdig met de jaarrekening, ter vaststelling een verslag aan aan het Algemeen Bestuur over de werkzaamheden van de regeling over het afgelopen jaar.

BsGW: Wie wij zijn en wat wij doen

Elk jaar maken mensen voor het eerst kennis met BsGW. Wij vinden het daarom belangrijk om, ook in dit jaarverslag, toe te lichten wie wij zijn, waarom wij bestaan en wat wij doen.

Dit jaarverslag geeft in het eerste deel toelichting op het bestuur en de organisatie van BsGW binnen de situatie in 2021. In het tweede deel ligt het accent meer op de werkzaamheden, ontwikkelingen en behaalde resultaten van BsGW in 2021.

Jaarrekening 2021

De financiële verantwoording van het in 2021 gevoerde beleid wordt separaat toegelicht in de Jaarrekening 2021. De financiële informatie in dit jaarverslag is ontleend aan de Jaarrekening 2021.

Voorwoord van de voorzitter

De financiële verantwoording van het in 2021 gevoerde beleid wordt separaat toegelicht in de Jaarrekening 2021. De financiële informatie in dit jaarverslag is ontleend aan de Jaarrekening 2021.

Manon Pelzer

Hoewel de COVID-19 pandemie ook in 2021 weer een stempel drukte op de samenleving én dus ook op het werk van BsGW, kunnen we in dit jaarverslag terugblikken op een aantal positieve ontwikkelingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de veerkracht die het bestuur en de organisatie toonden in de moeilijke omstandigheden, waarmee zij werden geconfronteerd.

Niet in het minst waardering voor de nieuwe directeur, die per 1 januari 2021 aantrad bij de organisatie. Een nieuwe baan beginnen in coronatijd is verre van ideaal. Toch kenmerkt het afgelopen jaar zich door vernieuwing en versterking van de samenwerking binnen de organisatie, binnen het managementteam en de samenwerking met het bestuur. En de organisatie wist niet alleen de gestelde doelstellingen te bereiken, maar ook vooruitgang in belangrijke projecten te realiseren.

Ook in het Dagelijks Bestuur vonden enkele wisselingen plaats. Er is een flink beroep gedaan op de flexibiliteit en onderlinge verbinding in de tijd dat wij alleen digitaal contact konden hebben, maar niet tevergeefs: de teamspirit is ongekend! Voor het Algemeen Bestuur is dit niet anders. Hoewel persoonlijk ontmoeten onmiskenbaar de voorkeur heeft voor een goede samenwerking, deed het digitaal vergaderen hier geen afbreuk aan en zorgde dit voor meer efficiëntie. Door deze ervaring behouden we voor de toekomst een goede afgewogen combinatie van deze vergadermethodes.

Hoe bizar het afgelopen jaar ook was, toch is er veel gebeurd. De landelijk verplichte nieuwe manier van berekenen van de WOZ-waarde voor woningen (gebruiksoppervlakte in plaats van bruto inhoud) heeft zijn weerslag gehad op de organisatie, maar is succesvol uitgevoerd. Met een nieuwe frisse visie op de dienstverlening maakt de organisatie er werk van om de klanttevredenheid te verhogen. Deze visie is gebaseerd op het analyseren van het klantgedrag en het luisteren naar de klant. Het is een teken van professionaliteit dat zij de ervaringen van degenen om wie het uiteindelijk gaat, leidend laten zijn. En een heel belangrijke ontwikkeling is het vervangen van zowel de ICT-infrastructuur als het huidige belastingpakket op basis van een Europese aanbesteding. Het gaat hierbij om het vernieuwen van de motor van de organisatie. Deze essentiële keuzes worden met zorg voorbereid.

Tot slot wil ik in de terugblik op het vorige jaar niet onvermeld laten dat de rekenkamer(commissie)s van 11 gemeenten na een gedegen onderzoek concluderen dat samenwerking in BsGW een aanzienlijke besparing oplevert. Het rapport van de rekenkamers resulteert in veertien conclusies en zeven aanbevelingen, die al door BsGW zijn onderschreven, opgestart of binnenkort opgestart zullen worden. De uitkomsten van het onderzoek helpen de organisatie verder wat betreft de verbetering van de kwaliteit van het primaire proces en de bijbehorende dienstverlening. De resultaten van het onderzoek hebben er ook aan bijgedragen dat BsGW de blik meer naar buiten heeft gericht en vooral ook meer openheid ontwikkelt naar de raden en besturen van haar deelnemers.

Na de periode van groei en stabilisatie slaan we nu het pad in naar een verder groeiende professionalisering van de organisatie. Zowel de burgers als de deelnemers in BsGW zullen hier de positieve effecten van ervaren.

Voorwoord van de directeur

Aanpassingsvermogen blijkt steeds meer een kritische succesfactor te worden in het werk van BsGW. De covid-pandemie dwong ons onze manier van werken ingrijpend aan te passen. Op dit soort onverwachte, ingrijpende gebeurtenissen willen wij voortaan beter voorbereid zijn.

Noël Lebens

Januari 2021: het was een bijzondere tijd om te beginnen bij een nieuwe organisatie. Zo had ik alle medewerkers en bestuurders van BsGW bij mijn start graag live ontmoet. De coronamaatregelen beperkten die ontmoetingen echter tot beeldverbindingen. Dat is natuurlijk verre van ideaal. Maar iedereen heeft in moeten spelen op de veranderende omstandigheden. Niet in de laatste plaats hadden de coronamaatregelen impact op onze medewerkers. Iedereen werd voor het tweede opeenvolgende jaar teruggeworpen en in belangrijke mate weer op zichzelf aangewezen. Het was behoorlijk uitdagend om de balans te vinden én te behouden tussen thuiswerken, privézaken, ontspanning en het fysiek en mentaal gezond blijven.

Het managementteam is er in geslaagd om een goede analyse te maken van waar BsGW staat. En van daaruit is een ‘Stip aan de horizon’ gezet. Na de fase van groei en vervolgens stabilisering van de BsGW-organisatie, is het nu tijd om een serieuze kwaliteitsslag te maken. Ook de uitkomsten van het rekenkameronderzoek, dat door de rekenkamer(commissie)s van 11 gemeenten is uitgevoerd, helpen de organisatie verder wat betreft de verbetering van de kwaliteit van het primaire proces en de bijbehorende dienstverlening. Wij hebben in het afgelopen jaar al heel wat ontwikkelingen in gang gezet. En daar gaan we in 2022 volop mee door.

Maar ook hebben wij aandacht gehad voor het welzijn van onze medewerkers en in het afgelopen jaar als mensen meer naar elkaar omgekeken dan we eerder deden. Ook dat maakt blijvend deel uit van de weg, die de organisatie nu inslaat.

Ondanks de moeilijke omstandigheden, is de organisatie er wederom in geslaagd om de taakstellingen te realiseren. Dat vervult ons met trots. Daarnaast hebben wij het Nationaal Rampenfonds tot twee keer toe organisatorisch en administratief ondersteund bij de uitkering van schadecompensatie aan de getroffenen van de overstromingen in Zuid-Limburg. Door onze inzet, naast ons reguliere werk, konden wij onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Over maatschappelijke betrokkenheid gesproken. Op het gebied van vroegsignalering en maatschappelijk verantwoord innen heeft BsGW de nodige stappen gezet. Dit in het belang van het welzijn van onze klanten.

Graag nemen wij iedereen mee in de nieuwe dynamiek en ontwikkeling van BsGW. Openheid, transparantie en betrouwbaarheid zijn hierbij sleutelwoorden. Hierbij hoort ook gericht en duidelijk communiceren met onze deelnemers en onze klanten, zowel in het geval van goed als slecht nieuws.

In dit jaarverslag kijken wij terug op 2021. Verantwoording afleggen moet en is goed. De uitdaging ligt evenwel in de toekomst. Samen met het bestuur, onze deelnemers en niet in de laatste plaats de medewerkers van BsGW ga ik deze uitdaging in 2022 graag aan!

Organisatieprofiel

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
BsGW is opgericht als zelfstandige uitvoeringsorganisatie per 1 april 2011.

BsGW is een zelfstandig opererende organisatie. Door samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en - inning wordt beoogd een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen. De samenwerking is ook aangegaan als groeimodel gericht op uitbreiding van de samenwerking met andere gemeenten. Per 31 december 2020 werken 28 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg samen in BsGW.

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en de uitvoering van de wet WOZ. BsGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. Hierbij hoort ook het zoveel mogelijk zoeken en daadwerkelijk aangaan van samenwerkingsverbanden met andere overheden wanneer deze efficiëntievoordelen opleveren.

BsGW investeert als kwaliteitsorganisatie continu in de ontwikkeling van kennis en resultaatbewustzijn van haar medewerkers. Grote waarde wordt toegekend aan welzijn, veiligheid en gezondheid van de medewerkers in het functioneren.

Het filmpje naast deze tekst toont in 2 minuten wie wij zijn en wat wij doen. Lees hier de gesproken tekst in deze video.  

Achtergrond

Samenwerking op het gebied van belastingheffing is een maatschappelijke noodzaak. Het maatschappelijk belang van samenwerking wordt door lokale overheden onderkend en vanuit de landelijke overheid gestimuleerd. Dit belang vertaalt zich met name in voordelen voor de burger door o.a. kwaliteitsverbetering, efficiëncyverhoging en kostenreductie.

Samenwerking in de uitvoering past bovendien binnen de visie en ambities van zowel gemeenten als het waterschap. Deze organisaties kennen een toegenomen vraag naar kostenreductie door het realiseren van efficiëncyslagen in de processen.

Lees meer »

Voordelen van samenwerking

Gemeenten en het waterschap verwerken als zelfstandige overheden ieder hun eigen decentrale belastingen. Deze organisaties voeren voor de heffing en invordering van hun belastingen nagenoeg dezelfde processen uit. Hiervoor maken zij voor een belangrijk deel gebruik van dezelfde gegevens en gegevensbronnen. Samenwerking tussen het waterschap en gemeenten biedt dan ook veel voordelen: veel werk wordt niet meer dubbel gedaan en de belastingheffing wordt efficiënter en dus goedkoper. Daarnaast biedt BsGW een verdergaande digitalisering om burgers en bedrijven beter te bedienen, zoals dat van de uitvoeringsprocessen van lokale overheden wordt verwacht.

Lees meer »

Belastingen

Welke belastingen door BsGW worden uitgevoerd, wordt afzonderlijk bepaald door iedere deelnemer in BsGW. Het takenpakket bestrijkt het taakveld van advisering en opstellen van concept-verordening(en), de opbouw van benodigde basisregistraties, het opleggen en innen van de belastingaanslagen tot en met de dwanginvordering en oninbaar verklaring. Afhandeling van klantreacties gedurende deze processtappen behoort eveneens tot het takenpakket. Ook nieuwe belastingen kunnen worden uitgevoerd. 

De volgende belastingen worden uitgevoerd:

Gemeentelijke belastingen

Standaard belastingen

 • Onroerendezaakbelastingen (OZB)
 • Rioolheffing (incl. grootverbruik)
 • Afvalstoffenheffing
 • Hondenbelasting
 • Baat-en bouwgrondbelasting
 • Toeristenbelasting

Bijzondere belastingen

 • BIZ
 • Forensenbelasting
 • Parkeerbelasting
 • Reclamebelasting
 • Leges
 • Precario
 • Marktgelden
 • Havengelden
 • Brandweerrechten
 • Lijkbezorgingrechten

Waterschapsbelastingen

 • Verontreinigingsheffing
 • Zuiveringsheffing
 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Watersysteemheffing ongebouwd
 • Watersysteemheffing natuurterreinen
 • Watersysteemheffing gebouwd

 

Lees meer »

Standaardisering van processen

Binnen BsGW worden de processen integraal en gestandaardiseerd uitgevoerd voor alle opdrachtgevers, gericht op een optimale efficiency en kwaliteit. Klantcontacten worden integraal afgehandeld, zo veel mogelijk bij het eerste contact. Dit houdt in dat in voorkomende situaties belastingzaken voor waterschap en gemeente(n) in één en hetzelfde digitale contact of gesprek afgehandeld worden. Voor het doorgeven van een wijziging of het regelen van belastingzaken hoeft de klant dus maar één keer te bellen.

Lees meer »

Kerngegevens

Kerngegevens 2021  
Provincie  Limburg
Grootte van het verzorgingsgebied  2.209 km2*1
Aantal gemeenten in het verzorgingsgebied  31
Aantal inwoners in het verzorgingsgebied   1.115.895 *1
   
Deelnemende gemeenten 29
Deelnemende waterschappen 1
Aantal formatieplaatsen 146,5
   
Omzet netto heffing (reguliere heffing) 716 miljoen
Gemeenten 549 miljoen
Waterschap 167 miljoen
Aanslagregels 5,2 miljoen
Aanslagbiljetten (bruto) 942 duizend
WOZ-objecten 570 duizend
Bron:     
*1  http://www.cbs.nl/                     
Gemeente Mook en Middelaar trad als 29ste gemeente toe per 1-1-2021.      
Lees meer »

Bestuur en deelnemers

BsGW heeft, zoals is geregeld in de gemeenschappelijke regeling, twee bestuursorganen:

Het hoogste orgaan van BsGW is het Algemeen Bestuur. Het College van iedere deelnemende gemeente respectievelijk het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg wijst één lid van het Algemeen Bestuur aan.

Algemeen Bestuur

In 2021 heeft BsGW 30 deelnemers; 29 gemeenten en 1 waterschap. Het Algemeen Bestuur van BsGW telt dus ook 30 leden. 
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2021 vier keer. Als gevolg van de Coronamaatregelen vonden alle vergaderingen online plaats. Bij fysieke samenkomsten vergadert het algemeen bestuur in de raadszaal van de gemeente Roermond.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur wordt benoemd door het Algemeen Bestuur en bereidt onder meer de besluiten van het Algemeen Bestuur voor. De voorzitter wordt aangewezen door het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur telt 7 zetels met een afspiegeling van BsGW-deelnemers gebaseerd op factoren als regionale spreiding (noord/midden/zuid) en vertegenwoordiging van omvang gemeenten (groot, middel, klein).

VoorzitterDe voorzitter wordt, zoals gezegd, aangewezen door het Algemeen Bestuur. De voorzitter is onder meer belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en is in dat kader tekenbevoegd. De voorzitter vertegenwoordigt BsGW in en buiten rechte.

Rechtsvorm

BsGW is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam in de zin van artikel 61 van de Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen). De bestuurlijke organisatie van het openbaar lichaam is vastgelegd in de Wgr. De publicatie van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW is te lezen op Overheid.nl.

In de Gemeenschappelijke Regeling BsGW zijn onder meer de bevoegdheden, bestuursorganen, begroting, jaarrekening, kostentoerekening, toetreding en uittreding van de deelnemers geregeld. Het rechtsgebied, waarvoor deze regeling geldt, omvat het grondgebied van de gemeenten evenals het beheersgebied van het waterschap in Limburg. De deelnemers hebben aan BsGW de bevoegdheid overgedragen tot uitvoering van de heffing en invordering van waterschapsheffingen, gemeentelijke belastingen en van de waardebepaling in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Lees meer »

Kostenverdeling

De processen voor het waterschap en de gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. De uitvoeringskosten van de productieprocessen worden om die reden toegerekend aan eenduidige, herkenbare hoofdprocessen, overeenkomstig de organisatieopzet van BsGW. Dit resulteert in vijf primaire producten van dienstverlening: ‘heffen, waarderen, innen, klantzaken’ en het sub-product ‘parkeerbelasting’. De verdeling van deze kosten over de deelnemers gebeurt hierna met behulp van eenheidstarieven per product van dienstverlening.

De kosten van de activiteiten en processen op BsGW-niveau, die dienen ter ondersteuning van de organisatie als geheel (zoals ICT, de ondersteuning van het personeel en de ontwikkeling van BsGW), worden eveneens als apart product inzichtelijk gemaakt, zijnde ‘organisatieondersteuning & ontwikkeling’ (O&O). Deze kosten zijn, zonder arbitraire verdeelsleutels, niet te splitsen naar de primaire processen en worden daarom verdeeld naar rato van het aandeel dat de deelnemers hebben in de kosten van de vijf producten van de primaire processen.

Lees meer »

Leden Algemeen Bestuur in 2021

Dhr. mr. J.H.G.M. Teeuwen

Lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg

Dhr. R. Diederen

Wethouder gemeente Beek

Dhr. P. Janssen

Wethouder gemeente Beekdaelen

Dhr. B.C.M. Vostermans

Burgemeester gemeente Beesel

Mw. M.H.E. Pelzer

Burgemeester gemeente Bergen

Dhr. P.M.J. Houben

Wethouder gemeente Brunssum

Dhr. drs. G.H.C. Frische

Wethouder gemeente Echt-Susteren

Dhr. mr. J.E.M. Custers

Wethouder gemeente Eijsden-Margraten

Mw. J.A. Van Hulsteijn

Wethouder gemeente Gennep

Dhr. J.M.G.H. Hendriks

Wethouder gemeente Gulpen-Wittem

Dhr. F. Simons

Wethouder gemeente Heerlen

Dhr. H.J. Bejas

Wethouder gemeente Kerkrade

Dhr. C.P.G. Wilbach

Wethouder gemeente Landgraaf

Dhr. P.H.G. Verlinden

Wethouder gemeente Leudal

Dhr. M.H.E. Wilms

Wethouder gemeente Maasgouw

Dhr. mr. J.J.M. Aarts

Wethouder gemeente Maastricht

Dhr. R.E.W.M. Dupont

Wethouder gemeente Meerssen

Dhr. G.J.M. Wienhoven Wethouder gemeente Mook en Middelaar

Mw. C.P.W.M. Dieteren

Wethouder gemeente Nederweert

Dhr. P.J.H. Sanders

Wethouder gemeente Peel en Maas

Dhr. A.C.A.G. Smits

Wethouder gemeente Roerdalen

Dhr. F.C.M. Schreurs

Wethouder gemeente Roermond

Dhr. mr. R. de Boer

Burgemeester gemeente Simpelveld

Dhr. A.C.M. Raven

Wethouder gemeente Sittard-Geleen

Mw. N.T.P. Wingelaar

Wethouder gemeente Stein

Dhr. mr. J.P.M.H. Kompier

Wethouder gemeente Vaals

Mw. mr. drs. C.M.J. Bisschops

Wethouder gemeente Valkenburg a/d Geul

Dhr. A.G.M. Roest

Wethouder gemeente Venlo

Dhr. R.B.M. Braun

Wethouder gemeente Voerendaal

Mw. drs. W.P.J. van Eijk

Wethouder gemeente Weert


In de loop van 2021 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan:

 • Mw. J.G.L.M. Bühler -wethouder gemeente Sittard-Geleen als opvolger van dhr. A.C.M. Raven

 • Dhr. F.P.M. Schatorjé - wethouder gemeente Venlo als opvolger van dhr. A.G.M. Roest

 • Dhr. P.H. Hovens - wethouder gemeente Meerssen als opvolger van dhr. R.E.W.M. Dupont

 • Dhr. G.J.M. Wienhoven - wethouder gemeente Mook en Middelaar nieuw toegetreden per 010121

 • Dhr. D.W.J. Schneider - burgemeester gemeente Simpelveld als opvolger van dhr. Mr. R. de Boer

 • Dhr. N.J.M.M. Dauven - wethouder gemeente Valkenburg a/d Geul als opvolger in het AB van mw. C.M.J. Bisschops

Voorzitter

Voorzitter in 2021 is mevrouw M.H.E. Pelzer, burgemeester van de gemeente Bergen.

Lees meer »

Leden Dagelijks Bestuur in 2021

Mw. M.H.E. Pelzer Burgemeester gemeente Bergen

Dhr. mr. J.H.G.M. Teeuwen

Lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg
Dhr. drs. G.H.C. Frische Wethouder gemeente Echt-Susteren
Dhr. C.P.G. Wilbach Wethouder gemeente Landgraaf
Dhr. A.C.M. Raven   Wethouder gemeente Sittard-Geleen

Dhr. A.G.M. Roest

Wethouder gemeente Venlo

Mw. drs. C.M.J. Bisschops

Wethouder gemeente Valkenburg a/d Geul

 

In de loop van 2021 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan:

 • Dhr. R.B.M. Braun, wethouder gemeente Voerendaal als opvolger van mw. drs. C.M.J. Bisschops, wethouder gemeente Valkenburg a/d Geul

 • Mw. J.G.L.M. Bühler, wethouder gemeente Sittard-Geleen als opvolger van dhr. A.C.M. Raven

 • Dhr. F.P.M. Schatorjé, wethouder gemeente Venlo als opvolger van dhr. A.G.M. Roest

Voorzitter

Voorzitter in 2021 is mevrouw M.H.E. Pelzer, burgemeester van de gemeente Bergen.

Lees meer »

Strategische doelstellingen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen van het programma “Lasten heffing en invordering belastingen” zijn gerealiseerd en de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

Beleidsvisie algemeen

Doelstellingen

De dienstverlening van BsGW bestaat uit het heffen en innen van lokale belastingen, het beheren van de authentieke basisregistraties en de uitvoering van de wet WOZ. BsGW voert deze taken uit voor haar deelnemers, zijnde 29 gemeenten en het Waterschap Limburg.

De strategische doelstellingen van BsGW zijn:

 • daling kosten deelnemers;
 • minimaal gelijkblijvende kwaliteit van de dienstverlening;
 • vergroting digitale dienstverlening.

Daling kosten deelnemers

Eén van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW is kostenreductie door schaalvergroting. Het Waterschap Limburg en 29 van de 31 Limburgse gemeenten zijn deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. De hiermee behaalde schaalvoordelen zijn verwerkt in de begroting van BsGW en hebben de afgelopen jaren geresulteerd tot lagere bijdragen in de netto-kosten voor de deelnemers.

Wat hebben we bereikt

Sinds de oprichting van BsGW is het aantal deelnemers gegroeid naar 30. Het totale, structurele schaalvoordeel als gevolg van het toetreden van gemeenten bedraagt € 5,635 miljoen.
BsGW heeft zich gecommitteerd aan een taakstellende kostenreductie van 12% in de eerste 6 jaar na de verzelfstandiging en heeft in de jaren 2012-2017 daarom de kostenindexering van gemiddeld 2% per jaar niet doorberekend aan de deelnemers. De totale gerealiseerde kostenreductie loopt hiermee op tot € 1,565 miljoen per jaar. Daarnaast zijn nog enkele kostenreductieprogramma’s doorgevoerd, waardoor de netto kosten nog eens met € 1,284 zijn gedaald. BsGW heeft dit bewerkstelligd via efficiencyverbeteringen van de werkprocessen en aanbestedingstrajecten.

De totale, cumulatieve verlaging van de netto-kosten in de begroting van BsGW vanaf 2011 loopt op tot €8,523 miljoen.

In 2021 is de gemeente Mook & Middelaar toegetreden tot BsGW. Dit resulteert in een schaalvoordeel van € 40 duizend voor de zittende deelnemers vanaf 2021.

Naast voorgenoemde schaalvoordelen draagt de BsGW-organisatie de financiële lasten van de Stimuleringsregeling (incidenteel € 672 duizend), de projectkosten van het Ondernemings-en ontwikkelplan BsGW (incidenteel € 4 miljoen) als ook de daaruit voortvloeiende bezuiniging (structureel € 1,3 miljoen). BsGW is hard op weg om in zowel de incidentele als structurele bezuinigingen te voorzien.

Lees meer »

Minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening

BsGW streeft ernaar om de kwaliteit van de dienstverlening in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Zij rapporteert hierover periodiek in haar bestuursrapportages.

Wat hebben we bereikt

BsGW heeft ook in 2021 verschillende kwaliteitsverbetertrajecten- en projecten uitgevoerd dan wel opgestart: 

Kwaliteitsnormatiek

BsGW heeft in 2021 besloten om kwaliteitsmanagement op basis van vooraf gedefinieerde kwaliteitsnormen in te voeren. Het is een instrument om meer (in)zicht te krijgen op de uitkomsten van de diverse werkprocessen. Hiermee wordt aangetoond dat (al dan niet) is voldaan aan alle afgesproken resultaten en aan de voorgeschreven kwaliteitseisen.

Daarnaast vinden er interne en externe audits en controles plaats door de Waarderingskamer en de accountant en wordt er (minimaal) jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Bestuurlijke taakstellingen heffen en innen

BsGW heeft haar taakstellingen met betrekking tot het heffen en innen van belastingen voor het belastingjaar 2021 gerealiseerd. Kwijtscheldingen, WOZ-bezwaren en overige bezwaren zijn in 2021 binnen de wettelijke afhandelnormen afgehandeld.

Inspecties Waarderingskamer

De Waarderingskamer neemt in april en november een schriftelijke inspectie af en in het laatste kwartaal van het jaar een inspectie ter plaatse voor de uitvoering van de wet WOZ.

Op basis van de aan de Waarderingskamer geleverde schriftelijke informatie en de inspecties ter plaatse heeft de Waarderingskamer ingestemd met de verzending van de WOZ-beschikkingen in februari 2021 van alle in BsGW deelnemende gemeenten.

Accountantscontrole jaarafrekeningen belastingen en heffingen

Door de accountant is bij de (eind)afrekeningen gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen 2021, net zoals in voorgaande jaren, een controleverklaring afgegeven met een goedkeurend oordeel.

Verder in dit jaarverslag leest u meer over de volgende trajecten/projecten.

 • Klanttevredenheid en Visie op dienstverlening belastingplichtigen
 • Project Regieportaal
 • Project Waarderen op gebruikersoppervlakte
 • Klachten

 

Lees meer »

Vergroten van de digitale dienstverlening

De overheid heeft zich ten doel gesteld een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening. Digitalisering is hiervoor een vereiste en het digitale kanaal is dan ook het voorkeurskanaal. In dit kader zijn een aantal overheidsbrede voorzieningen gerealiseerd voor de basisregistraties, gegevensuitwisseling, digitale dienstverlening en de authenticatievoorzieningen (zoals DigiD). Deze voorzieningen worden in het kader van de Overheidsbrede visie op dienstverlening 2021 doorontwikkeld tot de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid (GDI).

Wat hebben we bereikt

BsGW implementeert de voorzieningen van de GDI binnen haar informatievoorziening om het elektronische verkeer tussen de overheid (waaronder de deelnemers van BsGW), burgers en bedrijven op een efficiënte en effectieve wijze mogelijk te maken. Wij sluiten aan bij in de praktijk bewezen oplossingen. Ten aanzien van ICT maakt BsGW deel uit van een sterk veranderende omgeving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een belangrijke ontwikkeling is en impact heeft op de bedrijfsvoering en kostenontwikkeling.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • BsGW is aangesloten op MijnOverheid, de website voor overheidszaken.
 • Het stimuleren van het gebruik van MijnOverheid en de mogelijkheden van de via DigiD beveiligde persoonlijke pagina op de internetsite van BsGW.
 • Het verplicht gebruik maken van authentieke basisregistraties door overheidsorganisaties.

Nadere uitwerking van deze realisatie is verder in dit jaarverslag beschreven.

 

Lees meer »

 

Rekenkameronderzoek

De rekenkamer(commissie)s van 11 gemeenten concluderen op basis van een onderzoek dat samenwerking in BsGW een aanzienlijke besparing oplevert.

Elf gemeentelijke rekenkamer(commissie)s gaven in het najaar van 2020 opdracht om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de uitvoering, de ontwikkeling van de kosten en de sturingsrelatie van BsGW. De resultaten van het rekenkameronderzoek naar het functioneren van BsGW zijn op 16 juli 2021 openbaar gemaakt.

Het rapport van de rekenkamers resulteert in veertien conclusies en zeven aanbevelingen, die reeds door BsGW zijn opgestart of op korte termijn na het verschijnen van het rapport opgestart worden.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening niet goed valt vast te stellen, omdat een kwalitatieve nulmeting en goede en samenhangende indicatoren ontbreken. Aanbevolen wordt om de informatievoorziening naar gemeenten over de kwaliteit en kosten van de dienstverlening te verbeteren door te kiezen voor duidelijke indicatoren en een overzichtelijk dashboard. Deze aanbeveling is inmiddels met een aantal deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg opgepakt voor wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening. Wel blijkt dat BsGW in 2021 aan bijna alle vastgestelde kwaliteitsnormen voldoet.

Verder blijkt dat BsGW grip heeft op de kosten, uitgezonderd de proceskosten. De opzet van de sturingsrelatie is formeel in orde. Zowel BsGW als gemeenten maken zich grote zorgen over de oplopende proceskosten. De aard en omvang hiervan vraagt om een voortvarende gezamenlijke (BsGW en gemeenten) strategische aanpak om deze kosten terug te dringen.

Tot slot concluderen de rekenkamer(commissie)s van de 11 gemeenten dat samenwerking in BsGW een aanzienlijke besparing oplevert. Om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en mogelijk nog meer kosten te besparen, is voorgesteld om met elkaar de mogelijkheden van harmonisatie van taken op te pakken.

Samenwerking

Samenwerking tussen gemeenten en waterschap biedt veel voordelen: veel werk wordt niet meer dubbel gedaan en de belastingheffing wordt efficiënter en dus op den duur goedkoper. 

Doelgroepen

De doelgroepen waar BsGW primair activiteiten voor kan uitvoeren zijn inliggende gemeenten en het waterschap in Limburg. Het werkgebied van BsGW valt samen met de grenzen van de Provincie Limburg en het werkgebied van het Waterschap Limburg.

Tussen de deelnemers en BsGW zijn duidelijke afspraken gemaakt over de aard en de kwaliteit van de dienstverlening van BsGW. Deze worden beschreven in een standaard uitvoeringsovereenkomst (UVO) en een aanvullende maatwerkovereenkomst, die tussen BsGW en elk van de deelnemers wordt afgesloten. Dit wil zeggen: met elke deelnemer wordt dezelfde uitvoeringsovereenkomst aangegaan. Indien nodig worden van de standaard uitvoeringsovereenkomst afwijkende detailafspraken vastgelegd in een apart document ‘maatwerkafspraken’. Ook de wederzijdse plichten (op operationeel niveau) zijn in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen.

Samenwerking

De actieve opstelling van het bestuur van BsGW heeft geleid tot een sterke groei van het aantal deelnemers in het samenwerkingsverband BsGW in de periode na de oprichting in 2011. In 2021 verzorgt BsGW haar uitvoeringstaken op het gebied van gemeentelijke belastingen en de wet WOZ voor 29 van de 31 Limburgse gemeenten en op het gebied van de waterschapsbelastingen voor het Waterschap Limburg.

Per 1 januari 2021 is de gemeente Mook en Middelaar toegetreden tot BsGW.

De gemeenten Horst aan de Maas en Venray nemen als enige Limburgse gemeenten niet deel in BsGW. 

Inwoners van de gemeenten die deelnemen in BsGW ontvangen een gecombineerd aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Inwoners van de gemeenten die niet deelnemen in BsGW ontvangen een aanslagbiljet voor enkel de waterschapsbelastingen.

Verwachtingen 2022

Er is een aantal interne en externe ontwikkelingen, die een majeure impact (gaan) hebben op de bedrijfsvoering van BsGW.

Klanttevredenheid en visie op dienstverlening

Eind 2020 is de visie op dienstverlening van BsGW - gericht op belastingplichtigen - gepresenteerd aan het bestuur. Deze visie bevat de kaders voor BsGW om richting en invulling te geven aan de wijze waarop wij onze klantcontacten inrichten en een goede waardering daarvoor van onze klanten (burgers en bedrijven) te realiseren.

De komende jaren worden, aan de hand van business-cases, projecten opgezet om de dienstverlening te verbeteren. In dit kader heeft in 2021 een nulmeting plaatsgevonden. Vanaf 2022 worden de effecten middels de bestuursrapportages gerapporteerd en verantwoord.

Vernieuwd aanslagbiljet

In de aanslagcampagne van 2021 is een nieuw vormgegeven aanslagbiljet geïntroduceerd. Het nieuwe aanslagbiljet is helder, beter leesbaar en overzichtelijk gemaakt waardoor onze klanten de informatie die wij aanbieden goed kunnen begrijpen. Als wij door een klantvriendelijk en duidelijk aanslagbiljet vragen kunnen voorkomen, dienen wij hiermee de ontvanger, maar ook reduceren wij daarmee het aantal klantcontacten met onze organisatie. Met deze verbeterde vormgeving willen wij een goede acceptatie van het aanslagbiljet bij de ontvanger bereiken en vooral voor een goed betalingsgedrag zorgen.

Het vernieuwde aanslagbiljet is een toekomstbestendig aanslagbiljet en voldoet aan de criteria op het gebied van heldere overheidscommunicatie en vormgeving. Daarnaast sluit het vernieuwde aanslagbiljet beter aan bij de situatie van de belastingplichtige en is rekening gehouden met het eventueel toepassen van digitale betaaloplossingen.

Lees meer »

 

WOZ en proceskosten

Het oordeel van de Waarderingskamer over de diverse onderdelen van de WOZ-uitvoering voor alle in BsGW deelnemende gemeenten in BsGW is ‘voldoende’.  Dit betekent dat de WOZ-taxaties van voldoende kwaliteit zijn en op de belangrijkste onderdelen van het WOZ-werkproces voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Proceskosten

In 2014 is de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkoming proceskosten gewijzigd. De zogenaamde Fierensdrempel werd afgeschaft. Deze Fierensdrempel stelde dat bij minimale waardeverschillen de WOZ-waarde gehandhaafd diende te blijven. Vanaf dat moment werven gespecialiseerde bedrijven actief om mensen op basis van no-cure-no-pay (ncnp) bezwaar te laten maken tegen hun WOZ-beschikking. Zij verdienen geld doordat gemeenten, samenwerkingsverbanden zoals BsGW en andere overheden proceskostenvergoedingen moeten betalen als het bezwaar gegrond wordt verklaard. Dit heeft landelijk geleid tot een stijging van het aantal bezwaren tegen de waardebepaling en een stijging van de daarmee gemoeide kosten (proceskosten). Bovendien leggen deze bedrijven een onevenredig beslag op de tijd van de samenwerkingen. Zo ook voor BsGW. Naar de huidige inzichten zullen de proceskosten 2021 voor BsGW uitkomen op € 2,5 miljoen, waarvan € 2,040 miljoen was voorzien in de begroting 2021.

Landelijk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling in WOZ-zaken teneinde de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ te garanderen, met als doel om de bovenmatige vergoeding voor bedrijven die als gemachtigde optreden terug te brengen tot redelijke proporties. Maar ook middels eigen acties en aanpassing van procedures wil BsGW ernaar streven om deze proceskosten terug te dringen.

Om het aantal ingediende WOZ-bezwaren en daarmee de proceskosten te reduceren, heeft BsGW in 2021 procesmatig ingezet op een aantal acties. Onder andere werden potentiële bezwaarmakers via het aanslagbiljet gestimuleerd eerst contact op te nemen met BsGW (flitsbezwaar) en heeft er vooroverleg met grote belanghebbenden, waaronder de woningcorporaties, plaatsgevonden.

De oproep, om in eerste instantie rechtstreeks contact op te nemen met BsGW in plaats van meteen een ncnp-bedrijf in de arm te nemen, heeft met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid resultaat gehad: het aantal via ncnp-bedrijven ingediende bezwaren is nagenoeg gelijk gebleven in 2021 terwijl dit aantal -een enkele uitzondering daargelaten- landelijk gezien nog steeds stijgt. Wel zijn er hierdoor in 2021 twee keer zoveel flitsbezwaren ontvangen ten opzichte van 2020. 

Lees meer »

Waarderen op oppervlakte

Vanaf 1 januari 2022 bestaat de verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte (m2). Tot deze datum werden woningen gewaardeerd op basis van de bruto inhoud (m3). Dit is een belangrijke stap in het bereiken van meer uniformiteit in de WOZ-taxaties, maar het is ook een belangrijke stap in meer uniforme registratie van kenmerken van woningen binnen de gehele overheidsinformatie. Deze impactvolle verandering is uitgevoerd in een project.
Namens en op verzoek van de deelnemers heeft BsGW de regie van dit project op zich genomen, in nauwe samenwerking met de gemeenten en Het Gegevenshuis (Landgraaf). Bij de aanslagoplegging van 2021 is voor een tiental gemeenten de beschikking al gebaseerd op gebruikersoppervlakte. Bij de aanslagoplegging 2022 zijn de beschikkingen voor alle gemeentelijke deelnemers hierop gebaseerd.

Lees meer »

Grafische afbeelding van een gebouw en een plattegrond om aan te duiden dat het woz-waarderen op basis van kubieke meters verandert in woz-waarderen op basis van vierkante meters.

Bijdrage aan proces NRF

In 2021 zijn delen van onze provincie getroffen door overstromingen. Via Giro 777 heeft het Nationaal Rampen Fonds (NRF) meer dan € 10 mln. opgehaald, waarbij de donateurs nadrukkelijk te kennen hebben gegeven dat een deel van deze middelen ten goede diende te komen aan particuliere getroffenen. Het coördinatiepunt van de getroffen gemeenten heeft BsGW benaderd met de vraag of BsGW haar kennis, kunde en infrastructuur wilde inzetten om het proces te ondersteunen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid is hier ‘ja’ tegen gezegd. BsGW heeft financieel-administratief ondersteuning geboden door het twee keer verzorgen van de uitkering van een gift aan de getroffenen op basis van en door het NRF aangereikte lijst.

Lees meer »
 

Uitvoering belastingtaken

Burgers en bedrijven in de gemeenten die deelnemen in het samenwerkingsverband BsGW ontvangen een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen.

De meeste aanslagen worden in de maand februari bezorgd. Een aantal burgers en bedrijven ontvangen de aanslag later in het jaar. Deze aanslagen worden binnen een relatief korte periode opgelegd. Dit heeft een piek in de (telefonische) klantreacties tot gevolg. Op basis van de ervaringen worden elk jaar verbeteringen doorgevoerd om het verloop van het klantcontact aan te passen en te verbeteren.

In gemeenten die niet deelnemen in de belastingsamenwerking BsGW wordt géén gecombineerd aanslagbiljet bezorgd. Burgers en bedrijven van deze gemeenten ontvangen een belastingaanslag met alleen de waterschapsbelastingen in de tweede helft van maart. Een aantal burgers en bedrijven ontvangen de aanslag later in het jaar.

Afdracht van belastinggelden

Het netto totaal te innen bedrag aan belastinggelden over 2021 bedraagt 716 miljoen. Dit betreft de daadwerkelijk in het kalenderjaar 2021 over het belastingjaar 2021 netto opgelegde heffing. Netto opgelegde heffing is de som van de bruto opgelegde heffingen minus verminderingen, vernietigingen en ontheffingen.

BsGW int de belastingen voor haar deelnemers en draagt deze conform taakstelling af aan de deelnemers. De ontvangen belastingen worden afgedragen nadat de betaling is verwerkt in de debiteurenadministratie. De afdracht vindt in principe wekelijks plaats.

Lees meer »

Kwijtschelding

Burgers, die de aanslag niet kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. BsGW ontlast de aanvrager van kwijtschelding zoveel als mogelijk door gebruik te maken van een digitale toetsing door Stichting Inlichtingenbureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit bureau voert voor overheidsorganisaties geautomatiseerde gegevensvergelijkingen uit, waardoor de kwijtschelding eenvoudig en geautomatiseerd toegekend kan worden. Een voordeel van deze methode is ook dat belastingplichtigen, waarvan de betalingscapaciteit en vermogen niet is gewijzigd, niet ieder jaar opnieuw een aanvraag hoeven in te dienen. Maandelijks wisselt BsGW gegevens uit met het landelijk Inlichtingenbureau. De belastingschuldige ontvangt bericht over het besluit van BsGW.

Daarnaast zijn er verzoeken tot kwijtschelding door belastingplichtigen ingediend, die handmatig beoordeeld en afgehandeld dienen te worden. Naast de jaarlijks geautomatiseerd afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken, ontving BsGW in 2021 23.493 nieuwe individuele verzoeken voor kwijtschelding. Dit aantal is licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar maar dit is binnen een ingecalculeerde marge. De gemiddelde afhandeltijd van de kwijtscheldingsverzoeken ligt in 2021 binnen de wettelijke norm.

Lees meer »

Invordering

De waterschapsheffingen en de gemeentelijke belastingen kunnen via automatische incasso worden voldaan. Het incasseren vindt gespreid plaats gedurende de resterende maanden van het belastingjaar, nadat het aanslagbiljet is ontvangen door de belastingplichtige. In de praktijk komt dit neer op minimaal vier en maximaal tien incassotermijnen. De automatische incasso wordt gestart in de maand volgend op die van de dagtekening van de aanslagoplegging.

Steeds meer burgers kiezen ervoor om het aanslagbiljet digitaal te ontvangen en het aanslagbedrag te betalen via internetbankieren. Dit dient het gemak en bevordert foutloos betalen. Betalen via Ideal is eveneens mogelijk. Via de persoonlijke pagina kunnen belastingplichtigen, zonder tussenkomst van een medewerker, zelf een betalingsregeling treffen. Desgewenst kan dit natuurlijk ook telefonisch of schriftelijk geregeld worden.
Als er geen gebruik wordt gemaakt van de automatische incassomogelijkheid zijn er twee betaaltermijnen van toepassing: respectievelijk één maand en twee maanden na datum aanslagoplegging. De aanslag vervalt na het verstrijken van de laatste incasso dan wel betaaltermijn.

Voor de invordering van openstaande vorderingen hanteert BsGW per kalenderjaar twee identieke invorderingscycli gebaseerd op de wettelijke mogelijkheden om belastingschulden te innen. De invordering wordt gelijktijdig voor alle deelnemers integraal uitgevoerd vanaf de vervaldatum van de belastingschuld en bestaat uit vaste, opeenvolgende invorderingsacties. 
Omwille van de doelmatigheid wordt bij de invordering van de massale belastingvorderingen de nadruk op de administratieve invorderingsacties gelegd. Als invorderingsacties echter niet doeltreffend zijn, worden deze gevolgd door steeds zwaardere dwanginvorderingsacties. Deze zijn in de regel individueel gericht en daardoor ook arbeidsintensiever en duurder in de uitvoering. Daartegenover staan opbrengsten uit vervolgingskosten, volgens de Kostenwet. 
Door een strakke, herkenbare en gerichte uitvoering van de invordering streeft BsGW naar een zo vroeg mogelijke betaling van de belastingvordering door burgers en bedrijven. De gehanteerde aanpak is enerzijds gericht op het resultaat en anderzijds gericht op het verbeteren van het betaalgedrag. 

Invordering in 2021

De financiële impact van de coronacrisis op burgers en ondernemers was groot, toch zijn er ondanks deze crisis gelukkig ook veel klanten die hun rekeningen conform de gestelde termijnen konden voldoen. Met enkele maatregelen probeerde BsGW iedereen in deze moeilijke tijd te helpen met het voorkomen van betalingsachterstanden. De reguliere invorderingsinstrumenten, zoals het versturen van aanmaningen, dwangbevelen, loonvordering en overheidsvordering, werden conform de jaarplanning ingezet. Hier werd zorgvuldig de balans gezocht tussen het invorderen en ruimte geven aan de maatschappij om uit deze periode te komen. Bij deze invordering bleef BsGW, samen met belastingschuldigen die in betalingsproblemen (dreigen te) komen, actief zoeken naar maatwerk. Mochten klanten onbedoeld door een van de invorderingsmaatregelen getroffen worden, dan werd (na contact) een vangnetregeling van toepassing. Deze vangnetregeling houdt in dat voor klanten met (problematische) schulden middels maatwerk naar een passende oplossing wordt gezocht (om verdere achterstanden te voorkomen). Deze regeling is nog steeds van kracht.

 

Lees meer »

Oninbaar

Niet alle belastingvorderingen kunnen worden geïnd. Dit wordt uitgedrukt in een ‘percentage oninbaar’. Het normpercentage oninbaar provincie-breed is 0,5%. In het stedelijk gebied is het percentage oninbaarheid hoger dan in het landelijk gebied. De oninbaar percentages in 2021 zijn, met 0,1% voor alle deelnemers in BsGW, ruim binnen de prognose oninbaar gebleven. De oninbaar geleden belastingvorderingen hebben te maken met faillissementen van bedrijven en de gerechtelijke uitspraken met betrekking tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De effecten van de corona-situatie kunnen duidelijker merkbaar worden na het wegvallen van de steunmaatregelen van het kabinet. Naar verwachting zal er een toename ontstaan van het aantal faillissementen en dwang- en/of saneringsakkoorden, hetgeen kan leiden tot een hoger percentage oninbaar.

Lees meer »

Afhandeling van bezwaren

In 2021 zijn 5% minder bezwaarschriften ontvangen ten opzichte van 2020. Het aantal bezwaren ingediend via een no-cure-no-pay-bedrijf of een andere gemachtigde, is in 2021 nagenoeg gelijk gebleven.

De in 2021 ingediende bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.

Landelijk hebben gemeenten in 2021 meer bezwaren ontvangen tegen de WOZ-waarde als gevolg van de stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen. Landelijk gemiddeld hebben woningen in dat jaar een 7.3% hogere WOZ-waarde dan vorig jaar. Het percentage woningen onder bezwaar is landelijk opgelopen tot 2,7 % (vorig jaar op hetzelfde moment 2,4%). Ruim 97,3% van de WOZ-waarden van woningen wordt niet ter discussie gesteld.

Vorig jaar heeft 40% van de bezwaren geleid tot een aanpassing van de WOZ-waarde. Dit percentage is de afgelopen jaren gedaald. Dit betekent dat een steeds kleiner deel van de belanghebbenden die bezwaar maken tegen de WOZ-waarde (geheel of gedeeltelijk) in het gelijk gesteld wordt.

(Bron Landelijk: https://www.waarderingskamer.nl/tabblad-waarderingskamer/staat-van-de-woz-2021/

Lees meer »

Klantreacties

De mening van de klant vinden we belangrijk. Tot 2021 werd de mening van de klant geregistreerd per contactkanaal (telefoon, digitaal, post). In 2021 is een andere methode voor het meten van de klantreacties ingevoerd. Hiervoor wordt nu de klantreis als uitgangspunt genomen. Een klantreis staat voor alle ervaringen die een klant doormaakt bij de interactie met BsGW. Het geeft inzicht hoe het contact wordt ervaren en waar er dus verbeterpunten mogelijk zijn voor een betere klantbeleving en dienstverlening. Deze meting vindt permanent plaats en biedt de klant de mogelijkheid om direct na het contact zijn mening daarover te geven.

In de klanttevredenheidsmeting voor het ‘Algemeen oordeel over de dienstverlening’ scoren wij met 6,6 onder de drempelwaarde. Dit is gelijk aan de score in het voorgaande jaar. In het algemeen oordeel zijn de klanten van BsGW het meest tevreden over de telefonische dienstverlening. Deze scoort boven de norm. De dienstverlening via het digitale kanaal ‘Mijn BsGW’ en de brieven die we versturen scoren net hieronder. In de nieuwe visie op dienstverlening wordt volop aandacht geschonken aan mogelijkheden om de klanttevredenheid te verbeteren.

Lees meer »

Klanttevredenheid

Op al onze klantcontactkanalen meten wij wat de klant vindt van onze dienstverlening. Deze meting vindt permanent plaats en biedt de klant de mogelijkheid om direct na het contact zijn of haar mening daarover te geven. In de klanttevredenheidsmeting voor het ‘Algemeen oordeel over de dienstverlening’ scoren wij met 6,6 onder de drempelwaarde. Op onderdelen hebben wij dit streven van ruim voldoende (7) niet behaald. De klanten van BsGW zijn het meest tevreden over de brieven die BsGW verstuurt en over de telefonische dienstverlening. Deze scoren boven de norm. De dienstverlening via de digitale kanalen scoorden onder de drempelwaarde van 7.0. In de nieuwe visie op dienstverlening wordt vol aandacht geschonken aan mogelijkheden om de klanttevredenheid te verbeteren.

Lees meer »

Privacy

Bij het verlenen van onze diensten werken we vaak met persoonsgegevens. Hoewel snelheid en toegankelijk hoog in het vaandel staan, mag dit nooit ten koste gaan van de privacy van persoonsgegevens. Sinds 2016 bestaat er een verplichting om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). BsGW heeft voor het melden van datalekken een procedure opgenomen in haar informatiebeveiligingsbeleid. De Functionaris Gegevensverwerking (FG) is hiervoor contactpersoon richting de AP. BsGW besteedt in haar opleidings- en awareness programma voor medewerkers specifiek aandacht aan het fenomeen datalek. Het aantal datalekken gedurende de laatste jaren is dan ook zeer beperkt en consistent laag. In 2021 werd één melding gedaan aan de AP.

Lees meer »

Klachten

BsGW heeft een eigen interne klachtenregeling en werkt nauw samen met de Nationale Ombudsman. 
BsGW streeft ernaar om door snel en adequaat te reageren, de ontvangen klachten informeel af te handelen.

Als een organisatie in staat is klachten (en bezwaren) succesvol op te pakken en af te handelen zal dit positief bijdragen aan de klantloyaliteit. Een klacht kan een organisatie scherp houden bij het op maat bedienen van de klanten.

In 2021 zijn bij BsGW in totaal 161 verzoekschriften (brieven; formulieren; telefonische reacties) ingediend. Van deze 161 verzoekschriften hebben er 6 geleid tot een formele behandeling door de klachtencoördinator. Dat betekent dat 6 verzoekschriften daadwerkelijk zijn geregistreerd als klacht en als zodanig zijn behandeld en afgedaan. Het aantal ingediende verzoekschriften vertoont de laatste jaren een dalende lijn. Daaraan ten grondslag ligt een werkwijze waarbij door BsGW getracht wordt om sneller te anticiperen op signalen betreffende de dienstverlening. Daarnaast wordt mede door de vakafdelingen aan de voorkant actief gehandeld naar aanleiding van meldingen en signalen van ongenoegen, zodat het indienen van een verzoekschrift minder noodzakelijk blijkt.

Verzoekschriften

De ingediende verzoekschriften zijn in vier categorieën onder te verdelen:

 1. Het merendeel van de verzoekschriften betreft reacties met betrekking tot het inhoudelijke proces van belastingheffing en – inning. Deze verzoekschriften vallen niet onder de klachtenprocedure en worden in een korte oplossingsgerichte procedure met de klant afgehandeld.
 2. Verzoekschriften over het toegepaste beleid zijn eveneens niet als klacht tegen een gedraging van de organisatie geregistreerd. Uiteraard zijn deze wel in de korte en directe klachtafhandelingsprocedure behandeld.
 3. Verzoekschriften over toegankelijkheid betreffen reacties over wachttijden aan de telefoon, toegankelijkheid van de website, beschikbaar zijn van digitale documenten, zoals taxatierapporten of hebben betrekking op postbezorging worden opgepakt als dienstverleningsmeldingen. Hierop wordt zo snel mogelijk actie ondernomen.
 4. Verzoekschriften, die gezien hun aard en ernst betrekking hadden op gedragingen van de organisatie, zijn als daadwerkelijke klacht geregistreerd en behandeld. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld gedragingen van medewerkers, ongelukkige communicatie van de organisatie, op foutieve afhandeling van een verrekening/restitutie, onzorgvuldige financiële verwerking van proceskosten e.a.
Lees meer »

Afhandeling klachten

BsGW wil klachten ('verzoekschriften') - waarbij dat enigszins mogelijk is - op informele wijze afdoen, dat wil zeggen door bemiddeling of eventueel met een klachtgesprek. Uit de cijfers blijkt dat dit streven succesvol is. In 2021 werd het overgrote deel van de afgehandelde verzoekschriften op deze wijze afgehandeld. Het spiegelbeeld daarvan is dat de klachtencoördinator voor weinig klachten de formele procedure hoeft op te starten. De klachtencoördinator bespreekt de klacht met de betreffende afdeling en/of medewerker. Samen wordt bekeken hoe de klacht opgelost kan worden en hoe deze naar de toekomst toe vermeden kan worden. Daarnaast wordt de terugkoppeling aan de afdelingshoofden verder uitgewerkt en geformaliseerd om verbetertrajecten te kunnen aangeven.

Formeel geldt voor de behandeling van een klacht een wettelijke afhandelingstermijn van 10 weken. Die termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd. In 2021 zijn veruit de meeste verzoekschriften binnen de wettelijke termijn van 10 weken behandeld. De gemiddelde behandelingsduur ligt rond de 2 weken. Voor geen van de 161 behandelde verzoekschriften duurde de behandeling langer dan 10 weken.

In totaal zijn 6 klachtbrieven door de klachtencoördinator als formele klacht behandeld. Daarvan werden er 6 ongegrond en geen (deels) gegrond verklaard.

Het grafische plaatje naast dit artikel toont de cijfers van onderstaande tabel.

Verzoekschriften

2021

2020

2019

Totaal afgehandeld:

161

187

211

Beleid:

14

15

14

Toegankelijkheid:

16

18

15

Belastingen inhoudelijk:

125

145

171

Klacht gedraging / organisatie

6

9

11

Lees meer »

Klachten bij de Nationale Ombudsman

Als een klager het niet eens is met het formele oordeel over zijn klacht, dan kan hij in beroep gaan bij de Nationale Ombudsman (NO). Ook kan de NO worden benaderd wanneer men het niet eens is met de wijze waarop BsGW de klacht heeft behandeld. Herhaaldelijk komt het voor dat een klant BsGW overslaat en de klacht rechtstreeks bij de NO indient. Deze verwijst de klager dan meestal terug naar BsGW om de klacht eerst daar in te dienen.

Schriftelijke klachtbehandeling, gericht op het geven van een oordeel is voor de NO uitzondering geworden. Burgers nemen vooral telefonisch contact op. Niet alleen met klachten, maar ook met vragen of verzoeken om informatie. Veel wordt direct telefonisch afgehandeld. Bijvoorbeeld door (juridische) informatie en uitleg te geven of te verwijzen naar de juiste procedures. Veel zaken, die aan de NO worden voorgelegd, zijn bij de organisaties dan ook (nog) niet bekend. Daarnaast wordt er door de NO ook regelmatig met de klager contact opgenomen, zonder daarbij gebruik te maken van de formele onderzoeksbevoegdheid.

In 2021 heeft de NO 50 verzoekschriften over BsGW ontvangen. In 6 gevallen werd het verzoekschrift tussentijds beëindigd (interventie/ bemiddeling). De NO heeft 38 verzoeken niet in behandeling genomen (zie tabel).

De samenwerking met de Nationale Ombudsman is goed. Ontvangen verzoekschriften worden, daar waar nodig, gezamenlijk besproken.

De cijfers in onderstaande tabel worden tevens weergegeven als graphic naast dit artikel.
Cijfermatig overzicht van ontvangen en behandelde verzoeken  
   
In behandeling per 01-01-2021  5
Ontvangen van 01-01-2021 tot en met 31-12-2021  45
Te behandelen 50
Afgedaan  
1) Zonder onderzoek, totaal 38
2) Na onderzoek  
a. met rapport 0
b. met rapportbrief 1
c. tussentijds beëindigd (interventie) 6
d. bemiddeling of goed gesprek 0
   
In behandeling per 31-12-2021 5
Lees meer »

Bedrijfsvoering

De BsGW-organisatie draagt de volledige integrale verantwoordelijkheid, inclusief bijvoorbeeld financieel beheer en personeelszaken. De organisatie voorziet zelf in de ondersteunende functies (bedrijfsvoering; HRM, ICT, e.d.) of koopt deze in tegen marktconforme tarieven.

Exploitatie

Over geheel 2021 is een negatief resultaat behaald van € 1,565 miljoen. Volgens de bijgestelde begroting zou het saldo van baten en lasten gerealiseerd nihil zijn.

Net als in het voorgaande jaar drukken de proceskostenvergoedingen, inclusief de uitvoeringskosten (extra inzet personele ondersteuning in de vorm van taxateurs, juristen en KCC-medewerkers voor het binnen de wettelijke termijnen afdoen van de WOZ-bezwaren) onverminderd zwaar op de bedrijfslasten van BsGW.

Staat van baten en lasten 2021
Bedragen (x € 1.000)

Rekening 2021 Bijgestelde begroting 2021 Oorspr. begroting 2021
Totaal baten 2.219 2.175 2.149
Totaal dekkingsmiddelen 19.520 19.520 19.455
Totaal saldo middelen 21.739 21.659 21.605
       
Totaal lasten (1) 23.304 21.659 21.605
       
Totaal saldo van baten en lasten -1.565 0 0
       
(1) waarvan overhead 6.057      

Accountantscontrole jaarafrekeningen belastingen en heffingen

Door de accountant is bij de (eind)afrekeningen gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen 2021, net zoals in voorgaande jaren, een controleverklaring afgegeven met een goedkeurend oordeel.

Lees meer »

Formatie

De bestuurlijk vastgestelde formatie van BsGW bedraagt per 1-1-2021 146,5 fte. De BsGW bezetting bedraagt per eind 2021 141,3 fte. 

In 2021 zijn zeven medewerkers (6,9 fte) in dienst getreden. In 2021 zijn dertien medewerkers (10,6 fte) uit dienst gegaan.

BsGW kent een stimuleringsregeling, waar medewerkers in 2020 voor het laatste jaar in konden stappen. De werkingsduur van deze regeling loopt tot en met 2029 wanneer de laatste deelnemers aan de regeling de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In 2021 maken 37 medewerkers gebruik van de stimuleringsregeling (15,16 fte). 

Gemiddelde leeftijd 53 jaar ; mannen: 53,3 jaar - vrouwen: 52,8 jaar

Leeftijdsopbouw

25 t/m 34 jaar 5
35 t/m 44 jaar 21
45 t/m 54 jaar 62
55 t/m 59 jaar 42
60 t/m 64 jaar 39
65 jaar of ouder 6
Totaal aantal personen 175

 

Bezetting in aantal personen (naar geslacht) uitgesplitst naar fte-factor 

   
Minder dan 0,6 fte 32
0,6 tot 0,8 fte 43
0,8 - 1 fte 17
1 fte 83
Totaal aantal personen 175
De graphic naast dit artikel toont de genoemde cijfers in een grafische weergave.
Lees meer »

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van BsGW ligt in 2021 met 6,8% boven het landelijk gemiddelde van 4,7% (CBS) en boven het niveau van 2020 (4,7%). Naast meer ziekteverzuim door COVID-19, wordt het hogere verzuimpercentage voornamelijk veroorzaakt door een aantal langdurige verzuimdossiers waarbij sprake is van verzuim dat niet beïnvloedbaar is door BsGW (verzuim met medische oorzaak en niet-werk gerelateerd).

De graphic naast dit artikel toont de hiergenoemde cijfers in een grafische weergave.
Lees meer »

Ondernemingsraad en personeelsvereniging

BsGW heeft sinds de oprichting in 2011 een Ondernemingsraad. Deze telt 7 zetels. De Ondernemingsraad voert periodiek overleg met de directeur en communiceert daarover met de personeelsleden. Ook kent BsGW een actieve personeelsvereniging waar alle werknemers van BsGW lid van zijn.

Lees meer »

Huisvesting

Het kantoorpand van BsGW wordt gehuurd tegen een marktconforme (kale) huurprijs voor het gebouw plus parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er (service)contracten afgesloten voor gas, water, licht, schoonmaak et cetera.

Lees meer »

 

Contact

Hoe u ons kunt bereiken:

Adres

Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond (bezoek op afspraak)

Postadres

Postbus 1275, 6040 KG Roermond  (zakelijk)

Postbus 1271, 6040 KG Roermond (correspondentie belastingzaken)

Telefoon

088 - 8420 444 (zakelijk)

088 - 8420 420 (publiekstelefoon voor vragen over belastingzaken)

Website:

www.bsgw.nl

Over BsGW, meest gestelde vragen over belastingen, persoonlijke pagina voor het regelen van belastingzaken, contactformulier voor het stellen van vragen over belastingen.

pag 1 (16)